Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

DeborahCurtis
Reposted fromherrkammer herrkammer viabercik bercik
DeborahCurtis
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
DeborahCurtis
DeborahCurtis
Reposted fromFlau Flau viaszczeblo szczeblo
DeborahCurtis
DeborahCurtis
DeborahCurtis
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viapffft pffft
DeborahCurtis
2095 e130 500
Reposted frompunisher punisher viapffft pffft
DeborahCurtis
Reposted fromgruetze gruetze via8agienny 8agienny
DeborahCurtis
5338 03e4
Halfa Romeo
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen via8agienny 8agienny
DeborahCurtis
8529 58ee 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
DeborahCurtis
8543 5020 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
DeborahCurtis
5628 8ce7 500
Reposted fromstroschek stroschek viawombinka wombinka
DeborahCurtis
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viawombinka wombinka
DeborahCurtis
1121 8e68
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin
DeborahCurtis
7201 ef0b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viairmelin irmelin
DeborahCurtis
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
DeborahCurtis
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
DeborahCurtis
8430 c2af 500
Narcyzem w miasto
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
DeborahCurtis
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viaszczeblo szczeblo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl