Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

DeborahCurtis
0423 aea7 500
Reposted fromgreensky greensky viaszczeblo szczeblo
DeborahCurtis
7813 2374 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaaskman askman
DeborahCurtis
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
DeborahCurtis
1001 c9d9 500
Reposted fromtfu tfu
DeborahCurtis
Reposted fromcube cube viatfu tfu
DeborahCurtis
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viastonerr stonerr
DeborahCurtis
1384 736d
know the difference.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
DeborahCurtis
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viacytaty cytaty
DeborahCurtis
1432 c430 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
DeborahCurtis
1555 2c36 500
Reposted fromtfu tfu
DeborahCurtis
1026 ecaa 500
Reposted fromtoganja toganja viawujcioBat wujcioBat
DeborahCurtis
DeborahCurtis
7038 9111 500
DeborahCurtis
Reposted fromgruetze gruetze viawujcioBat wujcioBat
DeborahCurtis
8520 5301 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viawujcioBat wujcioBat
DeborahCurtis
1326 1930 500
Reposted fromMtsen Mtsen viawujcioBat wujcioBat
DeborahCurtis
0738 11c2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapffft pffft

April 02 2018

5824 40fa 500

ilooooooooovelamp:

It’s technically true.

DeborahCurtis
2975 6eaa 500
Reposted frombiru biru viacats cats
DeborahCurtis
5581 6afb 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamushu mushu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl