Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

DeborahCurtis
Reposted frompunisher punisher viakarwa karwa
DeborahCurtis
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakarwa karwa
DeborahCurtis
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
DeborahCurtis
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viaaniuszka aniuszka
DeborahCurtis
2032 06fe
Reposted fromJapko Japko viaaniuszka aniuszka
DeborahCurtis
4986 1a09 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaniuszka aniuszka
DeborahCurtis
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viaaniuszka aniuszka
DeborahCurtis
7515 9d5a
Reposted fromYuei Yuei viaaniuszka aniuszka
DeborahCurtis
3345 3689
Reposted fromravena00 ravena00 viaaniuszka aniuszka
DeborahCurtis

February 19 2017

DeborahCurtis
9811 807e
Reposted fromteijakool teijakool viakarwa karwa
DeborahCurtis
3324 2016 500
Reposted fromtymka tymka viairmelin irmelin
7322 01cf
Reposted fromidiod idiod viakarwa karwa
DeborahCurtis
6407 60af
Reposted frompffft pffft vialukan lukan
DeborahCurtis
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin
DeborahCurtis
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
DeborahCurtis
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
DeborahCurtis
8887 2e3a
fb.com
Ruchome piaski
Reposted fromjozefspace jozefspace viacylonapplepie cylonapplepie
DeborahCurtis
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
DeborahCurtis
6654 86c8 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl